محصول قارچ کش دکومیکس۱۳۹۷/۵/۲۹ ،۱۵:۰۰:۵۱ +۰۰:۰۰

قارچکش دکومیکس DECCO MIX

این قارچ کش در بازار با نام تجارتی دکومیکس موجود میباشد. دکومیکس قارچ کشی با دامنه تأثیر وسیع میباشد. این قارچ کش باعث توقف تندش اسپورهای قارچ های عامل بیماریزا گردیده و دارای خاصیت پیشگیری درمان و ریشه کنی عوامل بیماری زای قارچی مختلف در مرحله داشت پس از برداشت میباشد.

مزایای استفاده از قارچ کش دکومیکس:

  • دارای مقادیر مناسب قارچ کش
  • تنها قارچ کش بینظیر، باکیفیت و مطمئن در مرحله داشت پس از برداشت (انبارداری و ذخیره سازی) در ایران
  • قابل استفاده جهت ضدعفونی و قارچ کشی میوه ها قبل از فرآیند شستشو و انبارداری
  • قابلیت کنترل تمامی بیماری های قارچی از جمله کنترل بیماری های کپک سبز، آبی و انواع پوسیدگیهای قهوه ای، سیاه و ترشیدگی میوه.
  • افزایش مدت نگهداری میوه در انبارهای فنی و سردخانه ها
  • جلوگیری از تیرگی محل اتصال میوه به ساقه در مرحله انبارداری
  • جلوگیری از فساد و ضایعات میوه در مرحله انبارداری
  • افزایش ماندگاری و شادابی میوه در مرحله انبارداری
  • افزایش کیفیت و بازارپسندی میوه
  • با سایر قارچ کش ها، حشره کشها و کودها قابل اختلاط نمیباشد.
قارچکش دکومیکس DECCO MIX